سیل درشمال همه چیزمردم را بلعید !

همه ساله مردم ازعدم بارانهای موسومی وخشک سالی شکایت داشتن اما درسال جاری برعکس بارانهای شدید ضمن وارد نمودن خسارات شدید ، جان دها نفررا نیزگرفت .

هنوزآماردقیق تلفات وخسارات ناشی ازجاری شدن سیل درشمال معلوم نیست اما طبق گزارشات حدود  ۵۶   نفرکشته ،حدود نه هزارمنزل مسکونی تخریب ویا قسماتخریب شده است ، همچنان درین میان بیش ۵۰هزارجریب زمین زراعتی مردم تخریب ویا زیرسیلابها گشته اند واضافه تراز8080 راس مواشی نیز تلف شده اند .

ما درین گزارش کوشیده ایم که همه آماروارقام که ازسوی مسئولین دولتی وغیردولی وباشنده گان محل اعلان شده به نشربسپاریم.

طیق اظهارات مقامات بلخ  سیلاب ها توانسته جان حدوداً 20 تن از باشنده گان ولایت بلخ را بگیرد ، بشترازدوهزارخانه را تخریب وصدها راس مواشی را تلف نموده بیش پنج هزارجریب زمین زراعتی شامل زمین های للمی وآبی را تخریب نموده است .

اما درین ولایت اظهارات مقامات بلخ پیرامون پیرامون رائه آمارتلفات انسانی وحیوانی وتخریب زمین های زراعتی ضد ونقیض می باشد .

باشنده گان محل می گویند این آمارکه ازسوی دولت اعلان شده خلی کم بوده درحالیه خسارات وتلفات خلی بشترازآن می باشد .

رحمت اله زاهد رئیس ریاست مبارزه علیه حوادث طبیعی بلخ  مدعی است که آخرین آمارکه ازسروی های شان بدست آورده حدود یک هزراوشش صد منزل مسکونی تخریب ویا قسما تخریب شده ، حدود چهارهزارجریب زمین زراعتی  تخریب وتقریبا نزدیک به سه هزارراس مواشی تلف شده اند ، وی مدعی است که درممجموع تلفات انسانی دربلخ به شش نفررسیده است درحالی که سخن گوی والی بلخ وباشنده گان محل این آمارخیلی ناچیزدانسته اند.

محمد آصیف خیرخواه نیزتعداد تلفات افراد شش تن می داند ومیگوید که شماری آمارها بنابرچشم دید وشواهد اعلان نگردیده بلکه به نقل قول ها گفتاراظهارگشته اند.

اما باشنده گان ساحات آسیب دیده می گویند :" آمارنهادهای امداد رسانی مقامات بلخ را نادرست می خوانند ومی گویند این ریاست نسبت اینکه ساحه صدمه یافته خیلی وسیع هست آماردقیق را گرفته نتوانسته اند .

 منیرفرهاد سخن گوی والی بلخ می گوید تنها ازولسوالی کشنده 15 نفررا سیل برده که جسد دوتن آنان دریافت شده ومتباقی لادرک اند وهمچنان جسد دوتن درولسوالی چمتال ودوطفل دگردرولسوالی خلم درسیلاب ها جان داده اند.

درجمع چهارده ولسوالی بلخ بشترین خسارات را ولسوالی های چمتال ، چهاربولک ، گشنده ، شولگره مارمول ، خلم وشورتپه دیده است که تنها درولسوالی چهاربولک هفصد منزل مسکونی درچهارقریه بکلی درآب فرو رفت وهمه غرق گشتند وباشنده گان محل تنها جانهای شانرا نجات دادند ودگرهمه هست وبودشان درزیرآوارها وگیل ولای نیست ونابود شدند.

صحبت های که با متضررین وآسیب دیده گان صورت گرفت آنان مدعی اند مقامات درپیشگیری این خسارات غفلت ورزیدند آنان می توانستند که سیل بندها را تقویه کنند ویا مسیرآب را تغیردهند .

 اما ریاست ضد حوادث وسایرارگانها هیچ توجه نکردند وآنان می گویند که این ریاست وریاست آبیاری می توانست که به باشنده گان هشدارمی داند تامحلات که درمعرض خطرقرارداشتند منازل شان را ترک می کردند وسایل واجناس شان رانجات می دادند اما این کارصورت نگرفت .

سکندریک باشنده محل می گوی:"د این ریاست قبلا مدعی بود که همه آماده گی هارا برای همچوواقعات دارند اما این ریاست وسره میاشت نتوانست که برای دوالی سه روزبه مردم نان وموادغذائی توزیع نمایند هرگاه باشنده گان وسایرمردم کمک نمی کردند شاید شماری زیادی ازمردم ازگرسنگی تلف می شدند ."

هم اکنون شماری زیادی ازمردم که خانه های شانرا ازدست داده اند درزیرخیمه های ویا درفضای آزاد زنده گی می نمایند .ودرصورت عدم توجه دولت احتمال شیوع امراض نیزمیباشد.

والی بلخ عطا محمد به موسسات ودولت مرکزی هشدارداده است که هرگاه به متضررین سیلابها توجه صورت نگیرد احتمال شیوع امراض وفاجعه انسانی می باشد . اما دولت مرکزی کمک که انجام داده است حدود یک ملیون افغانی می باشد که این کمک خلی ناچیزمی باشد .

درولایات دگرمثل سرپل ، سمنگان وفاریاب وضعیت بهترازبلخ نمی باشد باشنده گان این ولایات نیزمی گویند که  باگذشت چندین روزازوقوع حادثه حتی که تیم برسی  به ساحهات شان نرفته تا اینکه به مشکلات شان رسیده گی صورت می گرفت .

درولایت سرپل بشتراز5 صد منزل مسکونی را سیل باخود برد که حدود 23 تن ازباشنده گان محل نیزدرین میان کشته شدند .

صدها جریب زمین وبشتراز3 هزارراس مواشی که اکثرآ گوسفندان قرقول بودند تلف شدند که این مساله درانقراض نسل گوسفندان قرقول خطرجدی می باشد.

اما فاریاب خسارات وارده متفاوت ازسایرولایات می باشند درین ولایت ضمن سیلابها که جان بیش ازده  تن را گرفت ، زمین لرزه ولغزش زمین نیزصدها منزل مسکونی را نابود ساخت وهزاران باشنده پشتون کوت را بی خانمان ساخت.

بگفته ستاربارزمعاون والی فاریاب سلابها جان 11 نفرگرفته وحدود 16 صد منزل مسکونی را تخریت نمود که حدود 500 منزل مسکونی دراثرلغزش کوه ناشی اززمین لرزه تخریب گردیدند .

همچنان ولایت جوزجان نیزخسارات ناشی ازسلاب کمترازولایات بلخ ، فاریاب نیست تنها تفاوت که دارد بگفته مقامات این ولایت تلفات انسانی نداشته است که بگفته  انجنیرعبدالرحمان مسئول کمسیون حالت اضطرار علت عدم تلفات جانی  آماده گی ها قبلی مردم آسیب پذیروهشدارمقامات آن ولایت به باشنده گان بوده است .

عبدالرحمان می گوید که ساحات درمعرض خطرقرارداشتند دستورداده شد که خانه ومنازل شان را ترک نمایند که این مساله باعث کاهش خسارات به باشنده گان محل نیزگردید.

باشنده گان محل می گویند سیلاب آنقدرکه ساحه وسیع را درخود فرو برده بود باید تلفات خیلی زیادی میداشت که خوشبختانه چندین قریه که درولسوالی آقچه وفیض آباد که کاملا زیرآب فرورفت باشنده گان محلات را قبل ازقبل به علت هشدارکه داده شده بود ترک کردند .

درولایت جوزجان حدود 3 هزارمنزل مسکونی تخریب وبیش از20 هزارجریب زمین های للمی و آبی مردم ازبین رفته است ، همچنان حدود یک هزاررائس مواشی تلف شده اند.

درهمین حال ولایت سمنگان نیزازجمع ولایات خساره مند درشمال بوده است درین ولایت بگفته محمد حسین اسحاق زی رئیس سره میاشت سمنگان به تعداد 11 نفردرین ولایت مفقودالثربوده 8 تن کشته شده وسه تن دگرزخم برداشته اند  وحدود 2هزار منزل مسکونی تخریب همچنان 13 هراز جریب زمین های مزروعی تخریب شده است.

باشنده گان ومقامات بلخ همه درخواست کمک وهمکاری نهادی دولتی غیردولتی می کند اما هنوزبگفته رئیس سره میاشت بلخ تنها کمک های که صورت گرفته کمک اولیه ومقداری مواد غذائی می باشد که مقداری خلی ناچیزمی باشد اما کمک که بتواند مشکلات بی سرپناهی و حفظ الصحه وآب آشامدنی شانرا حل نمایند کاری صورت نگرفته اگرتوجه نشود احتمال بروزامراض ساری خواهد که فاجعه دگری خواهد بود.

همچنان آقای اسد الله ستیغ معاون اداره زراعت ولایت بلخ می گوید که 85 در صد عایدات مردم ولایت بلخ از راه زراعت است که آن هم ضربه شدیدی دیده است.

ین درحالیست که چندین نهاد کمک کننده درشمال فعالیت می کنند اما هنوزباشنده گان بلخ مدعی اند که این نهاد ها باوجودیکه تحت نام آسیب دیده گان ازدولت ونهاد های کمک کننده جهانی کمک اخذ می نمایند اما این کمک هارا به متضررین توزیع نمایند ویا اینکه کمک های که صورت می گیرد خلی ها ناچیز می باشد .