بریدن سینه زن وتاراج مردم درسمنگان

درسال 1382 خورشیدی سه قریه درولسوالی درصوف پایین سمنگان تاراج شد، اموال منقول وغیرمنقول مردم غارت شد وزنان خوشکل این سه قریه نیزمورد تجاوزقرارگرفت .

قریه های جبارگل ، غلام خوجیین وقریه عبدالمناف ازاینکه دردامنه کوهی قرارداشت این سه محل ازجمله قرات زیبا وسرسبزوحاصل خیردره وصوف پایین بود .

مردم این سه قریه سالهای متمادی به راحتی زیست میکردند وبه دامداری وزراعت شان مصروف بودند .

دامنه پرآب وزمین های حاصیل خیزباعث شده بوده که باشنده گان این دامنه کوه یا قرات (جبارخیل ، غلام خوجیین وعبدالمناف) زنده گی آرامی را سپری کنند، زیرا که مواد خواراکه شانرا اززراعت ومالدای تامین می کردند به ندرت روبه شهروبازارمی کردند تنها مشکل که داشتند آن بود که هرگا کسی ازین قریه مریض می شد وی را به فاصله ی خلی زیاد به شهر( ایبک ) مرکزولایت سمنگان میرسانید.

فاصله ولسوالی دره صوف پایین تا مرکزسمنگان حد اقد سه ساعت راه موترمی باشد واین محلات فاصله بشترازآن دارد همین فاصله زیاد این قرات می باشد که هرمشکل که دارند نمی توانند به زودی به مرکزبرسانند .

زمین های حاصل خیز،باشنده گان این دامنه کوه را ازاکثرمواد های خوراکی بی نیازساخته بود زیراکه همه چیزرا خود شان می کاشتند وضرورت شان را رفع می کردند .

اینجا بود شماری زیادی ازحاسدان درتلاش داشتن زمین درین منطقه بودند تااینکه سال 1382 خورشیدی شخصی موسوم به داملاکریم ازقماش سلاح بدوشان دوران جنگ آروزوی داشتن همچومنطقه حاصل خیررا نمود وتصمیم اش را گرفت....!

داملا کریم که شخصی تند خو همه چیزرا برای خود می خواست آرام آرام فشاروتحدید را بر باشنده گان این محلات افزایش داد تااینکه براین قرات حمله برده باشنده گان این سه قریه را لت کوب کردند وتحدید نمود که باید این محلات رابزودی ترک نمایند درغیرآن حرکاری بخواهد درحق شان انجام دهد!

اما باشنده گان محل تصمیم گرفتند که زمین های آبائی واجدادی شانرا ترک نکنند داملاکریم ازین تصمیم باشنده گان خشمگین شد، بازهم براین قرات حمله ورشدند به تاراج محله پرداختند.

یکی ازباشنده گان قریه غلام خوجیین درصحبتی باکلید چنین گفت :" داملاکریم افراد زیادی مسلح درکنارش داشت ودارد و زمانی که برین منطقه حمله نمودند زنان خوشکل را بدون محرم شان باخود بردند وزنان را بشترازیک ماه درنزد شان نگهداری وتحدید می کرد که هرگاه کوچکترین اقدامی علیه اش انجام دهند زنان را آزاد نمی کند."

                                                                                                 

وی می گوید: که یکتن ازباشنده گان محل به مرکزرفته بود شکایت ازظلم واستبداد داملا کریم نمود، اما هنگامیکه داملاکریم ازین اقدام باشنده محل اطلاع یافت زنان را که درنزدش اسیربود مورد ازیت قرارداده و سینه یک زن جوان را برید وبه مردم محل فرستاد که آن زن به همین علت جان داد.

حین که حکومت کرزی وجامعه جهانی به درتمام ولایات افغانستان حضورکسترده یافتند، مردم محل شکایات شانرا به دولت مرکزی بردند تا دولت به دادشان برسند.

دولت مرکزی هیئت را ازمرکزسمنگان  جهت برسی قضیه ی غضب زمین های مردم دردرصوف پایین فرستاد تاثابت گردد که ادعای مردم واقعیت دارد یا نه ؟ داملاکریم موترهای هیئت های اعزامی را کمین ومورد حمله راکتی قراردادند که درجریان این حمله سه تن کشته شدند .

همچنان حاجی عبداله عضو شورای ولایتی سمنگان ضمن تائید همه جنایات داملاکریم می گوید :" باید دولت مرکزی وجامعه جهانی باتوانائی که دارند باید همچوافراد رامجازات نمایند تا مردم ازظلم واستبداد آنان خلاص شوند.

داملا کریم کیست ؟

داملاکریم یکی ازقوماندانان اسبق جهادی وازطرفداران قوماندان احمدخان سمنگانی است که وابسطه به حزب جنبش ملی افغانستان می باشد قوماندان احمدخان سمنگانی حمایه کننده داملا کریم فعلا عضوی ولسی جرگه افغانستان می باشد درسال 1382 خورشیدی حین که داملا کریم زمین های مردم دره صوف پایین را غضب کرد وی قوماندان فرقه سمنگان بود واز داملاکریم حمایت کرد واکنون نیزاگرفردی شکایت ازداملاکریم به دولت مرکزی انتقال دهد ،احمد خان نمی گذارد تاشکایات مردم به دولت مرکزی وپارلمان افغانستان برسد .

حاجی عبداله جعفری یک تن ازاعضای شورای ولایتی سمنگان می گوید:" که داملا کریم یک فرد زورگو وجنایت کار است که زمین های مردم را بزورسلاح غضب کرده وهنوزمسلح وزندان شخصی دارد وحتی دولت قدرت اش به وی نمی رسد وی می گوید : درسال قبل وی رمه های گوسفندان مردم را به زورسلاح گرفت ومردم که به مقامات سمنگان مراجعه کردند آنان را زندان ومورد شکنجه قرارداده بود وهم اکنون ظلم وستبداد داملاکریم ادامه دارد ودولت توانائی محارش را ندارد .

مظاهره سمنگان علیه فرمان رئیس جمهور !

رئس جمهورافغانستان یک سال چندماه  قبل عنایت اله عنایت را به عنوان والی ولایت سمنگان تعیین نمود تااعتراضات که دوسال قبل که علیه والی وقوماندان امینه آن ولایت صورت گرفته بود خاتمه یابد گرچند درمظاهرسال قبل قوماندان احمد خان نقش داشت اما درآن زمان وی رابطه اش با عبدالرشید دوستم رهبرجنبش ملی اسلامی افغانستان تیره شده بود واکثریت مظاهرات علیه دوستم وهواخواهانش صورت می گرفت .

امامظاهره چندروزقبل باشنده گان سمنگان ظاهراعلیه والی آن ولایت وتعیین ولسوال جدید درصوف پایین صورت گرفته بود .

مظاهرچیان مدعی بودند که والی آن ولایت فرد بی کفایت وهیچ کاری را درعرصه بازسازی ونوسازی انجام نداده اند وهمچنان می گفتند که برق ازسمنگان به سوی کابل عبورداده شده اما آنان برق ندارند .

اماعنایت اله عنایت می گوید :" که وی بارئیس جمهورکرزی صحبت کرده وامرچندین پروژه عمرانی را گرفته است ."

اما ناظران اموردرشمال مدعی اند که احتملا میان دوستم واحمد خان سازش صورت گرفته واین مظاهره یک حرکت سیاسی و قدرت نمائی می باشد .

همچنان می گویند که والی سمنگان وولسوال درصوف پایین که ازجمله هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی نیست ازهواخواهان کرزی می باشند .

اما باشنده گان محل می گویند که مخدوم محیب اله ولسوال جدید درصوف پایین شخص جدی وکسی است که به فرمان اوامرقوماندان احمدخان توجه نمی کند ، حضوروی درولسوالی درصوف پایین می تواند که تک تازی وازجنایات داملا کریم جلوگیری نماید عنایت اله عنایت نیزازمخدوم محیب اله شدیدا حمایت می کند وخودی وی دراستخدامش بحیث ولسوالی درصوف پایین نقش عمده داشته است .

به همین لحاظ قوماندان احمدخان بزوروجبرشماری زیادی ازمردم را علیه والی وولسوالی جدید درصوف پایین شوراند ومظاهره را راه اندازی نمود .

همچنان یک مقام دگری سمنگان که نخواست نامش فاش شود این مظاهره را ازسوی احمد خان خوانده گفت :" که این یک حرکت سیاسی ازسوی احمدخان هست ومیخواهد رقیبانش درسمنگان بشترحضورنداشته باشند .

همچنان حضورقوماندان احمدخان باشماری ازاعضای ولسی جرگه افغانستان دررهبریت این مظاهره موئید گفته های کارشناسان وباشنده گان محل می باشد.

همچنین مخدوم محیب اله نیزمظاهره را یک حرکت سیاسی خوانده گفت :" حینی که وی فرمان کرزی را پیرامون تقررش به عنوان ولسوال درصوف آورد قوماندان احمد خان باوی صحبت کرد وازوی خواست که آنچه او (احمدخان) می خواهد انجام دهد ودرغیرآن به عنوان ولسوال درصوف پایین کارکرده نمی تواند .

محیب اله علاوه کرد که حتی قوماندان احمدخان ازوی تقاضای ده هزاردالرنمود تا باوی درادامه کارش همکاری نماید که به موافقه نرسیدند.

محیب اله می گوید که احمد خان ازکسی درمنطقه حمایت می کنند که صدها جنایت درحق مردم انجام داده وتائید می کند که داملا کریم درسال 1382 خورشیدی به حمایت قوماندان احمدخان برمردم قریه های غلام خوجیین ، جبارخیل وعبدالمناف تجاوزنموده زمین های شانرا بزورسلاح غضب و بی ناموسی نیزکرده است که این گفته ها ازسوی مردم محل نیزتائید شده است .

باشنده گان قریه های دره صوف پایین می گویند :" داملاکریم درسال 1382 خورشید زمین های شانرغضب وزن های جوان را باخود برد وبرای بشترازیک ماه بدون محرم نگهداری کرد،  وحتی اکنون نیزاین ظلم واستبداد ازسوی داملا جریان دارد ."

آنان ازدولت مرکزی خواستارآنست که دولت مرکزی باید هیئت شانرا به منطقه بفرستد وداملاکریم را به میزمحاکمه کشاینده وزمین های شان را دوباره بازگردانند .

هنچنان جمعه گل یکی ازکسانی که مورد ظلم واستبداد داملاکریم قرارگرفته می گوید که :" داملاکریم آنان را نمی گذارد که حتی به مرکزسمنگان برود وهرگاه بداند که کسی به سمنگان ویا به کابل برای شکایت رفته وی زنان اطفال آن شخص را مورد لت کوب قرارمی دهند ودرگاو خانه اش تا هروقت که بخواهد زندانی می کند."

وی می گوید :" یگانه امید که برای شان بود تقررولسوالی جدید بود تا داد خواهی کند اما آن هم به مظاهرات که ازسوی داملاکریم واحمد خان صورت گرفت کارآنان را به مشکل مواجه ساخته وحالا هیئت ازکابل آمده اند تا مخدوم محیب اله ووالی را که افراد جدی وضد استبداد هست برکنارسازند .