آموزش Ms Word

ابزار های روی نوار ابزار Standard

1) ‌‌New (پرونده جدید ):

از طریق این گزینه شما مىتوانید یک فایل و سند جدید باز کنید و در یک لحظه مىتوانید چندین سند باز کرده و روى همه آنها کار نمایید.

2) Open : (باز نمودن سندهاى قبلى)

 شما با زدن این دکمه میتوانید سراغ سندها و فایلهای ذخیره شده قبلى رفته و آنهارا مجددا" فرا خوانده و تغییرات جدیدى روى آنها داده و یا چاپ نمایید.

تذکر: جهار فایل یا سند آخرى که اخیرا" کار نموده و ذخیره نموده اید در حافظه کامپیوتر در قسمت File در پایین به ترتیب موجود است و با کلیک

روى آنها میتوانید سریعا" به آنها دسترسى پیدا نمایید.

3) Save : (ذخیره نمودن تغییرات و سند )

 بعد از شروع به کار با سند جدید بهتر است آن را هر چه سریعتر با استفاده از این دکمه با یک عنوان خاص و معنی دار (File Name ) در پوشه مشخص خودمان که پیدا کردن آن سهل الوصول باشد( (Save in (folder) ذخیره نماییم.

تذکر 1: یک سند فقط برای ذخیره نمودن بار اول احتیاج به مشخص کردن نام سند و محل قرار گرفتن یا پوشه دارد و بعد از آن با ایجاد تغییرات جدید و زدن این دکمه تغییرات را بدون سوال در همان سند و همان مکان بطور اتوماتیک وار انجام مىدهد.

تذکر 2: قبل از چاپ سندى حتما" تغییرات جدید را ذخیره نمایید.

تذکر 3: اگر نیاز داشتید سند ذخیره شده قبلى را کنار سند دیگرى از همان سند با تغییرات جدید داشته باشد بعد از ایجاد تغییرات روی سند روی گزینه File از میله فهرست دکمه ...Save as زده و سند تغییر یافته جدید را با اسم دیگری ذخیره نمایید. در اینصورت شما سند قبلى خود را بدون تغییرات جدید در کنار تغییر یافته آن خواهید داشت. مىتوانید حتى نوع فایل را File type نیز عوض نمایید.

4) Print : (چاپ سند)

 اگر سندتان آماده چاپ بوده و ذخیره شده باشد و دستگاهتان متصل به چاپگر باشد با زدن این دکمه، سند چاپ خواهد شد.

5) Print Preview : ( پیش نمایش چاپ سند )

 با زدن این دکمه شما مىتوانید شکل خروجى واقعى سندتان را بر روى ورقه ببینید و در صورت نیاز به تغییرات ، جابجایی حاشیه ها و یا فواصل تغییرات لازم را در روی آن بدهید.

تذکر1: اگر بخواهید خودتان تنظیمات صفحه چاپى را بدلخواه خودتان تغییر دهید روی گزینه File دکمه Page Setup را انتخاب نمایید و از طریق آن مىتوانید حاشیه ها (Margins ) ، اندازه کاغذ مورد استفاده و نحوه قرار گرفتن آن جهت چاپ (Paper Size ) ، منبع ورودى کاغذ از چاپگر (Paper Source ) و چارچوپ خروجى (Layout ) آنرا تنظیم نمایید.( اگر بصورت تمر ینى این کار انجام مىدهید حتما" دکمه Cancel را در پایان کلیک نمایید تا تنظیمات اولیه حفظ شود و در صورت اشتباه جهت برگشت به تنظیمات اولیه دکمه (پیش فرض اولیه یا Defaults ) را کلیک نمایید.

تذکر 2: اگر بخواهید تنظیمات تعدادکپی از صفحات (Number of Copies ) و شمار صفحات خاص جهت چاپ و همچنین انتخاب چاپگر خاصى را بدهید روى دکمه Print از گزینهFile کلیک نموده و با باز شدن پنجره مخصوص تغییرات لازم را انجام دهید.(Printer Name ) نام چاپگری که مىخاهید این سند را چاپ نمایید (در صورت داشتن چند چاپگر متفاوت ) ( Print Range ) شما در این قسمت با انتخابAll اعلام میدارید که تمامى صفحات سند را از صفحه اول تا آخر چاپ نماید و با انتخاب Current Page فقط صفحه ای که روی آن قرار دارید و فعال است را چاپ نماید.ودر صورت انتخاب گزینهPages شما در جلوى آن باید شماره صفحاتى که نیاز دارید چاپ شوند را مىنویسید.(در اینجا علامت " و " یعنى و ضمنا" و علامت " " یعنی از این صفحه الى صفحه... چاپ شوند.

براى مثال: 12-17و34و56-60و65و72
 
یعنى صفحات 12 الى 17 و همچنین 34 و 65 و 72 و صفحات 56 الى 60 چاپ گرفته شوند.

نکته: جهت مشاهده شماره صفحات اگر دقت کرده باشد وقتى سندى باز است در قسمت پایین سند میله اى به نام (Status bar ) یا نوار وضعیت یا حالت قرار دارد که در آن مشخصات زیر قرار دارد:

1) ( Page ) شماره صفحه فعالىکه اکنون روى آن قرار دارید.

2) ( Sec) قسمت یا بخشى که در روى آن قرار دارید.

3) ( 3/12 ) دو عدد با علامت ممیز / نشان مىدهد شما اکنون در کدام صفحه (3 ) و مجموعا" کل سندتان چند صفحه است.(12 )

4) بقیه اعداد مثلا" At 2.5 cm Ln.15 Col 56 نشان مى دهد اشاره گر شما اکنون در چه فاصله ای At 2.25 cm و در کدام خط (Ln (Lineو یا ستون (Col (Column  قرار دارد.

) Spelling and Grammar :

 این برنامه نوشتارى داراى دیکشنرى هوشیارى است که در حین تایپ نمودن شما طبق دیکشنرى موجود دیکته آنها را چک مىنماید و اگر غلط دیکته داشته باشد زیر آن کلمه خط قرمز و اگر غلط گرامرى داشته باشید خط سبز رنگ مىکشد.

با زدن این دکمه پنجره ای باز مىشود که مطالب زیر را در بر دارد:

(Ignore ) یعنى این کلمه ای که من نوشته ام صحیح است و در دیکشنرى دستگاه موجود نیست و از تصحیح و تغییر آن خوددارى کن.

(Ignore All ) یعنى این کلمه صحیح است و در دیکشنرى دستگاه موجود نیست و از تصحیح و تغییر آن در کل متن در هر قسمتى بود خوددارى کن .

( Change ) یعنى این کلمه اشتباه است و با انتخاب یکى از کلمات پیشنهادى دستگاه که درست باشد ( Suggestions) کلمه تغییر یا تصحیح مىشود.

( Change All) یعنى این کلمه اشتباه است و با انتخاب یکى از کلمات پیشنهادى (Suggestions ) دستگاه، قابل جابجایى و تغییر یا تصحیح در کل متن اگر هر چند مرتبه تکرار شده باشد بطور یکجا است.

(Add ) با زدن این دکمه کلمه جدید را به دیکشنرى دستگاه اضافه مىکنیم.این در هنگامىاست که کلمه اى جدید را براى اینکه به دیکشنرى دستگاه اضافه نماییم تا دیگر آنرا جز کلمات اشتباه تشخیص ندهد مانند اسم خودمان به انگلیسى صحیح.

( Auto Correct) با این انتخاب این گزینه دستگاه بطور اتوماتیک وار کلماتى که تشخیص مىدهد خودش در ضمن نوشتن تصحیح مىنماید.

تذکر: اگر خطهای قرمز و سبز کنترل این دستگاه ناراحتتان مىکند مى توانید با فعال نمودن این برنامه علامت تیک ( ) گزینه ( Check Grammar) و همچنین در قسمت ( Options) تیکهای آنها را حذف کرده و آن را غیر فعال سازید و در صورت نیاز مجددا" آنها را فعال نمایید.

7) Cut :

 اگر کلمه ، تصویر یا بخشى از متن را بخواهید به جاى دیگرد ر سند خود انتقال دهید با انتخاب (بلوک نمودن) آن قسمت و زدن این دکمه آنرا از قسمت اولیه بریده و به حافظه موقت مىفرستید و با کلیک در جایگاه جدید و مناسب و فشار دکمه ( Paste ) آنرا از حافظه فراخوانده و الحاق مىنمایید.( تا قسمت دیگرى را کپى یا برش نداده باشد این در حافظه موجود است و قابل الحاق است.)

8) Copy :

 اگر کلمه ، تصویر یا بخشى از متن در بخش دیگرى از متن عینا" تکرار مىشود را بدون نوشتن مجدد مىتوانید با انتخاب (بلوک نمودن) آن قسمت و زدن این دکمه یک نسخه از آن را به حافظه موقت فرستاده و با کلیک در جایگاه جدید و مناسب و فشار دکمه ( Paste ) آنرا از حافظه فراخوانده و الحاق نمایید.( تا قسمت دیگرى را کپى یا برش نداده باشد این در حافظه موجود است و قابل الحاق است.)

دقت شود که در (Cut ) آن بخش انتخابى از محل اولیه برداشته مىشود ولىدر (Copy ) متن انتخابى در جاى خود باقى مىماند و فقط یک رونوشت یا نسخه از آن به حافظه سپرده مىشود.

تذکر مهم: توجه شود که جهت کپى یا برش بخشى از متن حتما" باید آن قسمت انتخاب یا بلوکه شود که جهت این کار روشهاى مختلفى وجود دارد ازجمله اشاره گر را در اول متن انتخابى گذاشته و دکمه ماوس را پایین نگه داشته و تا قسمت مورد نیاز مىکشید.( Click and drag)

9) Paste :

قسمت کپى یا بریده شده موجود در حافظه را در محلى که اشاره گر قرار دارد مىچسباند.

10) Format Painter :

بعد از اتمام نوشتن سند اگر بخواهیم به سند قالبهاى خاصی دهیم مثلا" سر تیترهاى جزوه خود را دارى یک قالب مشخص دهیم (نوع خط،انداز خط،رنگ،توپر،خمیده،وسط چین و...) هیچ ضرورتى ندارد که این اعمال را روى تک تک آنها را اعمال نماییم و فقط کافى است این اعمال را بر یک قسمتى اجرا نموده و آن را انتخاب نماییم و روى دکمه (Format Painter ) کلیک نماییم.قالب بندى آن در حافظه مىماند و با کلیک روى موردهاى مورد نیاز ،آنها نیز این قالب را مىگیرند.

تذکر: اگر یک بار کلیک نماییم فقط یک مرتبه قابل استفاده است و اگر بخواهیم چند بار آنرا استفاده نماییم حتما" دو بار بطور متوالى روى این دکمه کلیک نمایید.اگر بخواهید آنرا از فعالیت بیندازید مجددا" روى آن کلیک نمایید.

11) Undo :

 باعث خنثى شدن اعمال قبلى مىشود.یعنى اگر عملى نمودیم که اشتباه شد و یا پشیمان شدیم و خوشمان نیامد این دکمه آنرا خنثى و حذف مىنمایید( نوعى پاک کن) و این عمل تا رسیدن به اولین مرحله کار قابل اعمال است.

12) Redo :

 کار دکمه Undo را خنثی و برعکس مىنماید. یعنى اگر عملى را Undo کنیم و دوبار پشیمان شویم و بخواهیم به همان حالت اول برگردانیم کافى است این دکمه را فشار دهیم.

احتمال دارد که دکمه هاى بیشتر بر روى نوار ابزار خود داشته ویا احتمالا" بعضى از این دکمه ها را روى ابزار خود مشاهده ننمایید.دلیل آن این است که این برنامه بطور اتوماتیک دکمه هاى فعال را در بالا و دکمه هاى کم استفاده را در پشت پنهان مىدارد و در صورت نیاز میتوانید آنها را انتخاب نمایید آنها فعال شده و دکمه دیگرى مخفى مىشود. جهت مشاهده آنها و فعال نمودن آنها د ر انتها یا وسط نوار یک فلش کوچکى را مشاهده مىنمایید.(More Buttons ) یا (دکمه هاى اضافى )، و کافى است آن را فشار دهید و در لیستى که مشاهده مىکنید، دکمه هایی که علامت ( )تیک دارند فعالند و آنهایى که علامت تیک ندارند غیر فعال هستند و کافى است آنها را انتخاب نماییم و مشاهده مى نماییم که آنها در روى نوار ابزار قرار مىگیرند که مهمترین آنها عبارتند از:

) Show /Hide :

 جهت مشخص نمودن محلهایى که دکمه Enter را زده ایم( انتهاى هر پاراگراف) که یک شکل خاصى در انتهاى پاراگرافها قرار مىگیرد و همچنین محلهایی که دکمه فاصله (Space bar ) خورده است با علامت و شکل نقطه مشخص مىشود.

14)Zoom :

 جهت مشاهده بهتر متن (درشت یا ریز ) مىتوانیم آنرا انتخاب کنیم.(فقط جهت مشاهده است و متن این اندازه چاپ نخواهد شد و جهت مشاهده اندازه واقعى آن باید روى %100باشد.)

15) Find :

 با زدن آن پنجره اى باز مىشود و اگر شما بخواهید کلمه اى را در متن خود پیدا کنید کافى است آن را تایپ نماییدو دکمه Find را فشار دهید، کلمه مورد نظر یافته شده و پر رنگ میشود و شما میتوانید در صورت نیاز تغییرات لازم را در آن ایجاد نمایید و بازدن دکمه (Find next ) آن کلمه را در خطهاى بعدى نیز پیدا و مشخص مىنماید.

اگر بخواهید کلمه اى را در متن خود یافته و با کلمه دیگرى عوض کنید کافى است در دکمه Find گزینه Replace را انتخاب نمایید و درقسمت Find what کلمه اى را که میخواهید پیدا کنید و در قسمت Replace with کلمه جدید خود را تایپ نمایید و دکمه Replace (جایگزین کردن) و یا Replace All (یعنى هر چند تا از آن کلمه باشد همه را یکجا عوض نماید.) را کلیک کنید.

با انتخاب Go to پنجره اى باز مىشود که مىتوانید با انتخاب گزینه مورد نظر و نوشتن عدد دلخواه به صفحات، بخشها، خطوط، عکسها، پانویسها، جدولها و...مورد نظر خود که نیاز دارید بروید.

16) Columns :

 متن انتخابى ما را مانند صفحات روزنامه در ستونهایى مرتب مىکند.

17)Close :

 سند جارى را مىبندد ولى برنامه ورد و سندهای باز دیگر فعال مىمانند.

18) Envelopes and Labels:

 این دکمه شما را قادر مىسازد پاکت نامه یا برچسب مخصوص نامه ها یا کالاى خود را بطور زیبا و منظم تهیه نموده و چاپ کنید

20)Microsoft word help :

 برنامه کمک یار ورد را باز مىکند و در صورت تسلط به زبان انگلیسى مىتوانید با نوشتن کلمه کلیدی یا سوال خود راه حل و جواب خود را جهت انجام کارها و رفع مشکلات بکار گیرید. و در صورتى که مزاحم کار شماست روى آن کلیک راست کرده و دکمه Hide را انتخاب نمایید.

20) Insert Table :

 می توانید به تعداد دلخواه جدول جهت تنظیم مطالب یا عکسهاى خود در روى سندتان ایجاد نمایید.

21) Tables and Borders :

 ابزارى را در اختیارتان مىگذارد که شما مىتوانید جدول و کناره دلخواه خودتان را با ویژگیهاى خاص طراحى نمایید

تذکر بسیار مهم:بهتر است متن خود را ابتدا بطور کامل نوشته ذخیره نمایید و سپس آنرا قالب بندى و آرایش (Format ) دهید. و یا مىتوانیید قبل از شروع به نوشتن قالب خود را انتخاب (فعال ) نموده و سپس تایپ نمایید.

اگر بعد از نوشتن بخواهید هر قسمتى را قالببندى نمایید حتما" باید آنها را انتخاب (بلوکه )نمایید و سپس روى این دکمه ها کلیک نمایید.

هر کدام از این دکمه هاى زیر را خواستید غیر فعال نمایید دوباره روى آنها کلیک نمایید.

1) Style :

 سبک متن یا قسمت انتخاب شده را تعیین مى کند.معمولا" به صورت Normal مىباشد. شما می توانید با انتخاب انوع Heading ها، سر تیتر ها و زیر تیترهاى خود را بطور مشخص تایپ نمایید.

2) Font :

 نوع خط شما را تعیین مىنماید.شما داراى انوع خطها در برنامه مىباشد و مىتوانید با توجه به نیاز خود خط مورد علاقه اتان را انتخاب نمایید.

3) Font Size :

 در این بخش مىتوانیید اندازه خط خود را انتخاب نمایید.

4) Bold :

 این دکمه قسمت انتخابى را توپر و پر رنگ نسبت به قسمتهاى دیگر جلوه مىدهد.

5) Italic :

 این دکمه قسمت انتخابى را خمیده و کج نسبت به قسمتهاى دیگر جلوه مىدهد.

6) Underline :

 این دکمه قسمت انتخابى را زیر خط دار مىنماید

تذکر بسیار مهم:بهتر است متن خود را ابتدا بطور کامل نوشته ذخیره نمایید و سپس آنرا قالب بندى و آرایش (Format ) دهید. و یا مىتوانیید قبل از شروع به نوشتن قالب خود را انتخاب (فعال ) نموده و سپس تایپ نمایید.

اگر بعد از نوشتن بخواهید هر قسمتى را قالببندى نمایید حتما" باید آنها را انتخاب (بلوکه )نمایید و سپس روى این دکمه ها کلیک نمایید.

هر کدام از این دکمه هاى زیر را خواستید غیر فعال نمایید دوباره روى آنها کلیک نمایید.

1) Style :

 سبک متن یا قسمت انتخاب شده را تعیین مى کند.معمولا" به صورت Normal مىباشد. شما می توانید با انتخاب انوع Heading ها، سر تیتر ها و زیر تیترهاى خود را بطور مشخص تایپ نمایید.

2) Font :

 نوع خط شما را تعیین مىنماید.شما داراى انوع خطها در برنامه مىباشد و مىتوانید با توجه به نیاز خود خط مورد علاقه اتان را انتخاب نمایید.

3) Font Size :

 در این بخش مىتوانیید اندازه خط خود را انتخاب نمایید.

4) Bold :

 این دکمه قسمت انتخابى را توپر و پر رنگ نسبت به قسمتهاى دیگر جلوه مىدهد.

5) Italic :

 این دکمه قسمت انتخابى را خمیده و کج نسبت به قسمتهاى دیگر جلوه مىدهد.

6) Underline :

 این دکمه قسمت انتخابى را زیر خط دار مىنماید.

13) Numbering :

 بطور اتوماتیک وار نکات ترتیبى ما را شماره گذارى مىنماید.

14) Bullets :

 بطور اتوماتیک وار نکات ترتیبى ما را علامت (توپى) گذارى مىنماید.

15) Decrease Indent :

 کا هش تورفتگى متن

16) Increase Indent :

 افزایش تورفتگى متن

17) Outside border :

ایجاد کناره یا کادر بندى اطراف متن انتخابى.

18) Highlight :

جهت جلوه دادن و برجسته نمودن بخشى از متن جهت ایجاد تاکید.با زدن فلش کوچک کنارى آن مىتوانید رنگ زمینه پشت متن خود را بدلخواه انتخاب نمایید.و در صورت عدم نیاز گزینه (‌None ) را انتخاب نمایید.

19) Font color :

 جهت انتخاب رنگ متن نوشتارى و فونت مورد نظر است. با زدن فلش کوچک کنار دکمه مىتوانید رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید. و با انتخاب ( More colors ) مىتوانید رنگ دلخواه خود را ساخته و استفاده نمایید.

احتمالا" شما اینجا نیز دکمه هاى بیشتر بر روى نوار ابزار خود داشته باشید ویا بعضى از این دکمه ها را روى ابزار خود مشاهده ننمایید.دلیل آن این است که این برنامه بطور اتوماتیک دکمه هاى فعال را در بالا و دکمه هاى کم استفاده را پشت پنهان مىدارد و در صورت نیاز میتوانید آنها را انتخاب نمایید، آنها فعال شده و دکمه دیگرى مخفى مىشود. جهت مشاهده آنها و فعال نمودن آنها د ر انتها یا وسط نوار یک فلش کوچکى را مشاهده مىنمایید.(More Buttons ) یا (دکمه هاى اضافى) ، و کافى است آن را فشار دهید و در لیستى که مشاهده مىکنید، دکمه هایی که علامت ( )تیک دارند فعالند و آنهایى که علامت تیک ندارند غیر فعال هستند و کافى است آنها را انتخاب نماییم و مشاهده مى نماییم که آنها در روى نوار ابزار قرار مىگیرند که مهمترین آنها عبارتند از:

20) single(Double) Spacing:

 با زدن این دکمه ها شما مىتوانید فاصله بین خطوط را کم یا زیاد نمایید.

21) Superscript :

 برای نوشتن توان یا علامت یا حرف خاص بر روى کلمه یا حرف دیگری مانند : 6(7-2) و یا x2

22) Subscript :

 براى نوشتن علامت یا حرف خاصى در زیر کلمه مانند فرمولهای شیمى: CH2یا H2O ( در هنگام نیاز آنها را انتخاب کرده و در صورت اتمام کار دوباره روى آنها کلیک نمایید تا از حالت انتخاب خارج شوند.)

تا این قسمت دکمه هاى اساسى تکمیل شد، اما برنامه Word 2000 آنقدر برنامه هاى پیچیده و جالب دارد که شاید نتوان بیان آنها را با چندین کتاب به پایان رساند وما در اینجا به بیان چند ابزار دیگر که شما مىتوانید آنها را در درون گزینه هاى نوار فهرست پیدا نمایید مىپردازیم. در قسمت بعد به چند سوال مهم و ضرورى که خیلی ها مىپرسند جواب مىدهیم.

سوال1) چگونه مىتوانم علائم ریاضى و فرمولهاى آن را (یا کشدن نمودارهاى مورد نیاز و اشکال هندسى یا فیزیک) را تایپ نمایم؟

جواب: جهت تایپ علائم ریاضى(Equation Editor ) و یا فعال نمودن بعضى از برنامه هاى مورد نیاز در برنامه تان مراحل زیر را طى نمایید.

1) روى نوار ابزار در جایى خالى کلیک راست بزنید( و یا در قسمت Tools رفته دکمه ( Customize ) را انتخاب نمایید.

2) در پنجره باز شده درقسمت Toolbars روی دکمه New کلیک نموده ودر پنجره اى که باز مىشود نام مورد نظر خود را تایپ نموده( مثلا" Math ) و دکمه OK را فشار دهید.مشاهده خواهید کرد که نوار ابزار کوچکى به همان عنوانى که نوشته اید بر روى صفحه ایجاد مىشود.

3) آن نوار ابزار ایجاده شده را گرفته و بر روى نوار ابزار بکشید و در یک جاى خالى قرار دهید.

4) سپس روی دکمه commands پنجره باز Customize کلیک نموده و در آنجا درسمت چپ روى گزینه Insert کلیک نموده سپس از سمت راست برنامه Equation Editor را یافته و آنرا گرفته و به درون نوار ابزار جدید و ساخته شده خودتان بکشید و در آنجا رها نمایید ( Click and drag ). اکنون ابزار مورد نیاز جهت نوشتن فرمولها و علائم ریاضى آماده است و کافى است در صورت نیاز روى آن کلیک نمایید و آن را فعال نمایید.

تذکر: ابزارهای دیگرى که نیاز دارید را نیز مىتواند یافته و آنهارا در درون نوار شخصى خودتان که درست نموده اید کشیده و قرار دهید. مانند Chart جهت کشیدن نمودارها و یا Drawing جهت طراحى اشکال.

سوال 2) چگونه مىتوانم درون سند خود عکسى را قرار دهم؟

جواب:کافى است روى دکمه Insert در نوار فهرست کلیک کرده و گزینه Picture را انتخاب نمایید.و از آنجا گزینه های زیر را با توجه به نیاز خودتان:

I. Clip Art : انتخاب عکسى از درون عکسهاى موجود درون برنامه.

II. From File : انتخاب عکسی از میان فایلها و برنامه ها یا دیسکت و یا CD مورد نظرتان که در کامپیوتر شخصىخودتان موجود است.

سوال 3) چگونه مىتوانم براى متن خود یک زمینه ( رنگ یا عکسى ) را قرار دهم.

جواب:اگر مىخواهید زمینه پشت سند شما دارى تصویر (مانند بعضى از مجلات) و یا حاشیه یا رنگ خاصى باشد، روى دکمه Format در بخش نوار فهرست گزینه Background را انتخاب نمایید. ویکى از رنگهاى دلخواه خود را انتخاب نمایید ویا با زدن دکمه (More colors ) رنگ مورد نظر خود را بسازید و یا با زدن دکمه ( Fill Effects ) جلوه هاى خاص دیگرى را انتخاب نمایید. در این قسمت شما در بخش (Picture ) و با زدن دکمه (Select Picture ) مىتوانید عکسى را به عنوان زمینه پشتى متن خود انتخاب نمایید.

ویا با انتخاب گزینه Theme از قسمت Format از قالبها و ساختارهای آماده استفاده نمایید.

ویا با زدن دکمه Auto Shapes واقع در روی دکمه Picture از بخش Insert شکل مورد نظر را فعال نمایید و با استفاده از ابزار آن برنامه،کار خود را تکمیل نمایید( در این قسمت جهت نوشتن متن درون شکل باید روی جعبه متن (Text box ) کلیک نمایید و با فعال نمودن آن متن خود را درون شکل تایپ کنید و یا اگر متنتان را قبلا" نوشته اید جهت قرار دادن متن درون آن و انجام تغییرات روى دکمه Draw از گزینه Order قسمت Send behind the text را انتخاب نمایید و سپس زمینه اتان را با گرفتن دستگیره های شکل تنظیم نمایید.)

سوال4) من چگونه مىتوانم براى جزوه یا کتابم سر تیتر یا پانویس داشته باشم ؟

جواب:جهت قرار دادن سرتیتر و یا پانویس روى دکمه Header and Footer در قسمت View در نوار فهرست کلیک نمایید.پنجره اى باز مىشود که شما مىتوانید سرتیتر خود را تایپ نمایید و حتى با دکمه هاى موجود شماره صفحات (Page Numbers )، تعداد صفحات (Number of Pages ) تاریخ (Insert Date )، ساعت (Insert Time ) را درج نمایید و با کلیک روى (Switch between Header and Footer ) به قسمت پانویس متن رفته و آنرا نوشته و تنظیم نمایید.

سوال 5) چگونه مىتوانم صفحاتم را شماره گذارى نمایم؟

جواب: با استفاده ازPage Numbers در قسمت Header and Footer که در سوال چهار پاسخ داده شد و یا مىتوانیداز دکمه Insert واقع در نوار فهرست گزینه Page numbers را انتخاب نمایید و تنظیم شماره گذارى صفحات را انجام دهید.

( Position :جهت درج شماره در بالاى صفحات(Top of page) و یا در پایین صفحات( Bottom of page)و حتى در میان صفحه (Center ) را مشخص مىکند.و در قسمتAlignment شما مىتوانید نحوه قرار گرفتن شماره در سمت چپ،راست و یا وسط خط را مشخص نمایید. با کلیک روى دکمهFormat حتى مىتوانیید نوع شماره گذاری ازقبیل اعداد،حروف اعداد لاتین و.. را انتخاب کنید.) و تمامى این تغییرات در آنجا روى صفحه مثالى قابل مشاهده است.

سوال 6) چگونه مىتوانم حروفى را کشیده بنویسم؟ مثلا" علــــــــــــــــــی ای همـــــــــــــــــــــــــاى رحمــــــــــت

جواب: بعد از تایپ حرف مورد نظر جهت کشش مثلا" حرف ( ل) کلـــــــــــــید ( Shift) را گرفته و حرف (ت ) را فشار دهید و با رسیدن به اندازه مورد نظر آنرا رها کنید و حرف بعدى خود را تایـــــــــــــــــــپ نمایید.

نکته آخر:

شما مىتوانید با مراجعه به دکمه Format در روى نوار ابزار به امکانات بیشترى از این قبیل دست یابید.

Font: پنجره اى را باز می کند که شما مىتوانید درآن جلوه هاى خاصى را به خط خود بدهید. موج دادن ،سایه دار کردن،توپر نمودن،خمیده نمودن،زیر خط دار کردن، ایجاد انواع فاصله ها ،انواع چشمک زدنهای دور متن و جلوه هاى خاص دیگرى را تنظیم نمایید.

Paragraph : تنظیم فواصل و مشخصات پارگرافها از یک دیگر را تنظیم مینماید.

Bullets and Numbering : در این بخش شما مىتوانید با توجه به موارد مورد نیاز خود جهت شماره گذارى (ترتیبى) نکته ها از حالتهاى خاصى (اعداد و شکلهاى خاصى) که نیاز دارید استفاده نمایید.

Borders and Shadings : جهت تنظیم انواع اشکال و کناره ها یا سایه دادنها در اطراف متن استفاده مىشود.

موارد دیگر:

Columns : نحوه قرار گرفتن، اندازه،تعداد و شکل ستونى نوشتن متنتان را مىتوانید در اینجا بدلخواه خود تعیین نمایید.

Tabs : جهت تنظیم مقدار فاصله حرکت دکمه tab واقع در صفحه کلید . (مثلا" تنظیم یک فاصله مشخص براى گزینه هاى تستى)

Drop cap : جلوه خاصى است جهت کشیده یا بزرگ نوشتن حرف اول یک پاراگراف.

توجه داشته باشید که هیچ چیزى به اندازه تمرین عملی نمىتواند شما را در تسلط واقعى به این برنامه یارى رساند.