نارسائی به آسیب دیده گان سیلاب های اخیردرشمال

درپی باران های اخیروسرازیرشدن سیلابها درشمال کشور نزدیک به دو هزار منزل مسکونی تخریب وچهارطفل تلف شدند. 

گزارش از جان محمد حبیبی

این منازل اکثریت شان در ولسوالی های چمتال ، دهدادی ، علم عرب  شهر مزار شریف و سایر نقاط ولایت بلخ همچنان درولایات فاریاب وسرپل قرار دارند.

عیدی محمد باشنده قریه سر آسیاب ولسوالی چمتال به کلید گفت: " بعد از نصف شب به قریه ما سیل آمد و خانه هاس زیادی را  خراب  و دو ظفل را نیز با خود برد که بعداً مرده هایش دریافت شد.

غلام حضرت باشنده  قریه  فاطمه خیل ترکمنیه ولسوالی چمتال می گوید که" سیلاب منازل چند قریه اطراف شان را تخریب نموده و به آنان هیچ چیز باقی نمانده است "

وی افزود که حدود 500 منزل در قریه های بار گاه ، فاطمه خیل و امام صاحب در تخریب دیده است.

همچنان اختر محمد با شنده قریه بار گاه ولسوالی چمتال که بخاطر کار به مزار شریف آمده است در مورد سیلاب در منطقه شان می گوید:" خانه ما در سیل ویران شد همه چیز های مانرا آب برد و یا دیگر از آن استفاده شده نمی تواند"

اختر محمد در ادامه  سخاناش اظهار داشت که افراد خانواده اش در در کوه البرز در منزل یکی از اقاربش گذاشته و خود در شهر می خواهد مرد کاری کند که سه روزبدین سه کاری هم بدست نیاورده است .

محمد آصف خیرخواه رییس سره میاشت ولایت بلخ می گوید" آخرین آمار بدست آکده توسط اداره ما 1619 متزل مسکونی است که دراثر سرا زیر شدن سیلاب ها تخریب و یا خساره مند شده اند.

اوگفت:" تا حال به سیلاب زده گان کمکی صروت نگرفته اما طبق معمول بعد ازاین که ارقام آسیب دیده گان روشن شده تمامی موسسات کمک رسان دراین ولایت وعده داده اند کمک های اولیه را جهت رسیده گی به مشکلات آنان انجام دهند.

محمد آصف خیرخواه تعداد تلفات ناشی ازسیلاب را دربلخ دوتن می گوید اما درطی منازعات ومشاجرات که میان مردم درولسوالی چمتال به سرتغییرمسیرسیلاب رخ داد یک کشته ودومجروح برجا گذاشت .

موصوف می گوید:"  آسیب دیده  گان تا این دم به هیچ امکانات زندگی دست رسی نداشته و درمیدان های باز زندگی می کنند."

طبق معلومات منبع سیلاب ها بر علاوه منازل مسکونی حدود 400 جریب زمین زراعتی نیز تخریب نموده است ، اما باشنده گان محل ادعای مقامات مسئول را رد می کنند می گویند :" که این سیلابها بشترازصدها جریب زمین مردم را تخریب ساخته است .

محمد نادر باشنده چمتال می گوید :" سیلابها ضمن اینکه خیلی زمین های زراعتی را تخریب ساخت به محصولات زراعتی آنان نیزصدمه جدی را وارد ساخت .

این تعداد ازباشنده گان بلخ می گویند :" که دولت همواره ازمردم تقاضای همکاری را دارند تا مردم محل درهرعرصه همکاری نمایند ومردم نیزبا آنان همکاری می کنند اما اینکه دولت حین مصیبت به مردم کاری انجام نمی دهند وبه مشکلات مردم رسیده گی نمی کنند به شدت مردم را ازخود ناراحت آزده می سازد.

بگفته نادرهرگاهی که دولت به مشکلات مردم رسیده گی نکنند نباید ازمردم دگردرخواست کمک وهمکاری درقسمت تامین امنیت وسایرموضوعات شوند.

همچنان مقامات دولتی ولایت سرپل نیز از سرازیر شدن سیلاب شاکی اندو می گویند که زمین های زیاد آن ولایت را سیلاب تخریب نموده است.

قمرالدین شکیب معاون والی سرپل می گوید:" سیلاب دو موتر باشنده گان ولسوالی سیاد آن ولایت را حین عبور از یک دره ای که در مسیر راه شان قرار دارد گیر نموده که در نتیجه دوطفل جان دادند و موتر ها نیز تخریب گردیدند"

معاون والی سرپل همچنان گفت جسد یک طفل را آب در حدود صد کلیومتر با خود برده که از ولایت جوزجان دریافت شده است و دومی تا حال هم بدست نیامده است.

سمونوال محمد ابراهیم آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت جوزجان نیز با تایید موضوع دریافت یک جسد از آب دریای که از سرپل به جوزجان می ریزد می کوید: " پولیس جوزجان جسد یک طفل 8 ساله را از منطقه سه شنبه آن ولایت در یافت نموده است"

باشنده گان ولایت سمنگان مدعی اند سیلاب کشت و زراعت شان را از بین برده  ولی امار دقیق آنرا ارائه نکرده اند.

آنان می گویند که بارانهای پیهم وتوام با ژاله ضمن اینکه گل وشگوفه های درختان را ازبین برد گندم ها وسایرگشت زارهای آنان را نیزخراب وفرسوده ساخته است .

همچنان باشنده گان سمنگان وبغلان مدعی اند که بارانهای پیهم به زراعت آنان صدمه جدی وارد ساخته واکثریت گندم های آنان را امراض چون : (زردی ، سرخی ) گرفته است آنان می گویند:" که این امراض معمولا درسالهای بارانی بشتربروزمی کند اما هرگاه دولت دوای ضد این امراض به دهقانان توزیع می کرد این قدرخساره مند نمی گردیدند."

همچنین درفاریاب نیز صد ها منزل مسکونی در ناطق مختلف آن ولایت از اثر سیلاب های موسمی تخریب و یا خساره مند گردیده اند.

عبد الحق شفق والی فاریاب به کلید گفت " بیش از دو صد قریه درولسوالی های  فاریاب تخریب و خساره مند گردیده اند که اکثریت شان در ولسوالی شرین تگاب موقعیت دارد"

شفق علاوه نمود که راه مواصلاتی چندین ولسوالی نیز مسدود شده است وعبور مرور وسایط نقیله صورت گرفته نمی تواند.

گرچند ازسرازیرشدن سیلابها درشمال چندین روزمی گذرد اما تاکنون دولت برای حل مشکلات خانواده های متضرر کاری انجام نداده اند خانواده های آسیب دیده اکثرآ بدون مواد غذائی ، سرپناه وسایروسایل ضروری درخانه های همسایه واکثریت شان درخانه های ویران شده شان درفضای آزاد وسرد بهاری زیست می کنند .

محمد آصیف خیرخواه ومقامات مبارزه علیه حوادث طبیعی درشمال می گویند که آنان به علت نبود بودجه کافی به مشکلات آسیب دیده گان این حادثه طبیعی کاری موثررا انجام نداده اند آنان نیزازموسسات ونهاد های کمک کننده تقاضای همکاری می کنند .

همچنان مردم محل نیزمدعی اند که نهاد های کمک کننده بخصوص سره میاشت افغانی با وجود که بنام کمک به مردم صدهاهزارپول را ازمردم ، تاجران ملی ، دولت وسازمانهای بین المللی اخذمی کنند اما حالاکه ما به مشکلات جدی مواجه شده ایم خبری ازآنان وجود ندارند.