دهقانان بلخ دگرخربوزه نمی کارند!

زارعین ولایت ولایت بلخ مدعی اند که امسال نیزصدها جریب مزارع خربوزه شان را مگس ازبین برده اند  .

این پنجمین سال است که فالیزهای خربوزه دهقانان وزراعین بلخ را مگس خساره مند می سازد اما دولت هنوز راه درست وموثر برای جلو گیری ونابودی این مرض دریافت نتوانسته اند.

 این مطلب را شماری از دهاقین  ولسوالی های ولایت بلخ بیان داشتند آنان می گویند با آنکه  از پول شخصی شان به منظور از بین بردن مگس خربوزه ، مزارع تحت کشت شان را دواپاشی نموده اند . اما این دواپاشی موثر نبوده و تمامی حاصلات  شان از بین رفته است .  

  این در حالیست که انجنیر عمران آمر حفاظه  نباتات اداره زراعت ولایت بلخ می گوید آنان  از چهار سال به این طرف درقسمت از بین بردن مگس خربوزه دست آورد های زیادی داشته اند.

بگفته عمران در سال های قبل از هرصد خربوزه بیش از 90 دانه آن از اثر این مرض از بین میرفت، اما حالا این رقم به 5 الی 10 خربوزه درهرصد دانه  کاهش یافته است .

وی علت کاهش مرض خربوزه را دواپاشی به موقع مزارع خربوزه دانسته می گوید : هرگاهی اداره زراعت تلاش های جدی انجام نمی داد امروزشاید ما شاهد خسارات بشتری درحاصلات خربوزه می داشتیم .

موصوف نیز گفت از ده جوزا به این طرف  حدود 25 هزارهکتارزمین را توسط  هشت صد  لیتر ادویه ضد مگس خربوزه دواپاشی نموده اند .

اما شماری از دهاقین بلخ بارد ادعای مسئولین حفاظه نباتات اداره زراعت بلخ میگویند که آنان هیچ گونه امکانات را جهت از بین بردن مگس خبر بوزه در اختیارشان قرارنداده اند . واگرامکانات وپولهای مصرف شده به درستی دراختیار دهاقین قرارمی گرفت اکنون این مرض ازریشه نابود می گردید .

غلام ربانی باشنده ولسوالی بلخ این ولایت می گوید : مسئولین اداره زراعت بی موقع کارشانرا آغازمی نمایند وی با انتقاد ازریاست  زراعت بلخ می افزاید که آنان همه ساله درازبین بردن تحاجم ملخ ها ، مگس خربوزه وسایرامراض زراعتی پس ازاینکه دهاقین همه محصولات وزراعتی شانرا ازدست دادند اقدام به دواپاشی نموده اند.

هاشیم که زراعت پیشه است برای فروش خربوزه هایش به شهرمزارشریف آمده می گوید: درسال جاری اگرصروصدای مکس خربوزه دربلخ کم می باشد نبود آب زراعتی وبارانهای موسومی می باشد زیراکه همه زراعت دهقانان بخصوص خربوزه های للمی وآبی شان خشکیدند.

هاشیم می افزاید که : دومین علت کاهش اعتراضات دهقانان ازوجود مگس خربوزه، عدم توجه مسئولین به فالیزهای آنان درسالهای قبل بوده حال اکثریت دهقانان علاقه مندی شانرا نسبت به کاشت خربوزه ازدست داده اند ، ومردم به حرف ها ووعده های مسئولین زراعت نیزبی باور شده اند آنان همواره به دهقانان وعده محو کامل مکس خربوزه داده اند، اما زمانی که ضرورت شدید به دواپاشی فالیزهاست مسئولین زراعت غایب اند وزمانی که خربوزه به بازاربرآمد آنان چند سی سی دوای ضد مگس را توزیع می کنند که درین موقع این دواها نوش داروی بعد ازمرگ سهراب می باشد، هاشیم می افزاید که هرگاهی این بی توجهی ها ادامه یابند دهقانان بلخ دگرخربوزه نمی کارند ، چنانکه شماری زیادی درسال جاری نیزازکاشت آن خود داری ورزیدند.

اما مقامات آمریت حفاظه نباتات اداره زراعت ولایت بلخ می گویند بیشتر مناطق آسیب پذیر را  ولسوالی های بلخ ، چهار بولک ، چمتال ، خلم ،  شورتپه کلدار و نهر شاهی وتشکیل می دهند که هم اکنون شماری از پرسونل اداره حفاظه نباتات به ساحات آسیب دیده عملآ مصروف از بین بردن مگس خربوزه می باشند.

مگس خربوزه یکی از خطرناک ترین آفات زراعتی خوانده شده که  کارشناسان زراعتی می گویند مگس های جوان پس ازجفت گیری حین که خربوزه ترک یا به اندازه چهارمغز می باشند تخم های شانرا برای تولید مثل داخل خربوزه های جوان می کنند که پس ازرشد ونمو لاروا ها ازمحتویات داخل خربوزه استفاده نموده که این مساله باعث ایجاد قارچ ها وامحتویات داخلی خربوزه کاملا گنده  می گردد، اما شکل ظاهری خربوزه به حالت خودش باقی می ماند اما داغ کوجکی سیاه رنگ برپوست خربوزه باقی می ماند ، گفته شده که داغ سیاه رنگ پس ارخروج مکس ازداخل خربوزه برپوست آن باقی می ماند.

راهای جلوگیری ازافزایش مگس خربوزه

مگس خربوزه که از 5 سال به این طرف شماری زیادی دهاقین کشور را آسیب رسانده است گفته می شود بوسیله امتعه تجارتی از سرحدات جنوبی  وارد افغانستان  گردیده که ابتدا  در شماری ولایات جنوب غرب دیده شده و بعد ها به سرعت به ولایات شمال کشور  سرایت کرده ومزارع خربوزه را در این ساحات نیز آسیب رسانده است .

گرچند تلاش های زیادی ازسوی ارگانهای دولتی وسازمانهای غیردولتی برای ازبین بردن کامل این آفت صورت گرفته اما چنانچه که دیده شده وبازهم حلاصلات فالیزهای خربوزه های زارعین بلخ رااین حشره مضره ازبین برده که ناتوانی وزارت زراعت را درامرنابودی آن نشان می دهد.

اما مسئولین حفاظه نباتات ولایت بلخ می گویند که تلاش های شان نتیجه مثبت درقبال داشته آنان دواپاشی راحین گل گذاری خربوزه برای وقایه فالیزها  پیشنهاد می کند و خربوزهای مصاب را باید درعمق یک متری زیرخاک مدفون ساختن ، ویا خربوزه مگس زده را باید بالای پلاستیک ها پاره نمایند تاکرم ها زیرشعاع مستقیم آفتاب قرارگیرند وازبین بروند ، ازجحت دگرباید خربوزه ها بلای پلاستیک پاره شوند تاکه کرم ها دوباره به خاک نرسند واگرکرم های خود را به خاک رساندند دوباره به حیات شان ادامه می دهند . رسالت