شماره

اسم و تخلص

ولد

وظیفه

ارگان مربوطه

تیلفون

1

محمد رحیم ابراهیم

محمد ابراهیم

خبرنگار

صدای امریکا

0799447688

2

محمد جاوید

عوض علی

  //

تلویزیون ایینه

0799557858

3

سمیع الله غوشتون

غلام حبیب

رادیو آزادی

0799204168

4

جاوید باختری

محمد عوض

رادیوسلام وطندار

0774512257

5

نبی اثیر

محمد شریف

DW

079928788

6

عبدالصم

نورمحمد

روزنامه بیدار

070054400

7

محمدا کبر

فقیر محمد

سایت بلخ

0798228133

7

صمیم  رحیمی

محمد اعظم

کلید

0778819898

8

میثم شفیعی

محمد شفیع

مدیرمسوول

هفته نامه تراوش

0700516994

9

سعدیه اکرامی

محمد یونس

معاون بخش زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر

0700504787

10

قیوم بابک

محمدنعیم

ژورنالست

جهان نو

0799157750

11

محمد بشیر انصای

محمدحسین

  //

تلویزیون آریانا

0700506000

12

فهیم همدرد

عبدالله

 //

تلویزیون نور

0799164747

13

عبدالطیف سهاک

محمدگل

//

تلویزیون شمشاد

0799200292

14

محمد رضا محمدی

نشریه بیان نو

0773645847

15

محمد یعقوب آزرده

تلویزیون تمدن

0700527355

16

سروش کاظمی

مسوول برنامه ها

شبکه جامعه مدنی

0799422144

17

سید عارف موسوی

گزارش گر

خبرروز

0700519202

18

عبدالحی همدرد

 //

رادیو کلید

0700532518

19

ذبیح الله احساس

//

آژانس پژواک

0799833338

20

فریده رستم خیل

//

رادیوصدای آشنا

0774098056

21

زهره صافی 

رادیو آزادی

0700511104

22

محمد هارون بیگزاد

رادیو نوا

0700524094

23

بسم الله منصوری

همکارولایتی

رادیو نوا

0799816468

24

صالح محمد خلیق

رئیس 

ریاست اطلاعات وفرهنگ

0778898194

25

مرویس بیژن

ژورنالست

تلویزیون طلوع

0700541411

26

شفیع رحیمی

//

رادیو تلویزیون فردا

0772987691

27

محمدکاظم حیدری

رادیو دری

0799352457