تجاوزجنسی بردوطفل یک خانواده درجوزجان 

حراس اززورمندان ومداخله وحمایت بزرگان قومی مجرمان باعث افزایش خشونت علیه زنان درشمال گردیده است . 

جان محمد حبیبی  

مسئولین نهاد های مدافع ازحقوق زنان درسه ولایت شمالی فاریاب ، جوزجان وسرپل می گویند که موارد زیادی نقض حقوق زنان صورت می گیرد اما زنان به دلایل مختلف به نهادهای مدافع حقوقی مراجعه نمی کنند همچنان پوشیده نگهداشتن خشونت ها باعث افزایش خشونت علیه زنان گردیده است .

آنان موارد زیرا عوامل افزایش خشونت می دانند

  1. بیسوادی وعدم آگاهی زنان ازحقوق شان
  2. نارسائی نهاد های عدلی وقضایی وعدم مجازات ناقضین حقوق بشری .
  3. فرهنگ مرد سالاری وزن ستیزی
  4. رسم ورواجهای خرافاتی وعیب دانستن مراجعه به نهاد حقوقی
  5. حراس اززورمندان
  6. بروکراسی وفساد اداری
  7. ضعف اقتصادی خانواده ها ومسایل دگر....

 

در گفتو گوی ویژه که خانم مغفرت صمیم ریس سازمان حقوق بشردر سه ولایت یاد شده با مجله کلید داشت از وضعیت حقوق بشر در آن ولایات شدیداً ابراز نگرانی نمود

وی در سه ولایت شمال فاریاب، جوزجان و سرپل پیرامون وضعیت و موارد نقض حقوق بشر در آن ولایات می گوید که در جریان سال جاری بیش از 570 قضیه نقض حقوقی از سه ولایت شمال در دفتر شان ثبت نموده است

خانم صمیمی به این باور است که قضایای نقض حقوقی در ولایات یاد شده بیشتر از این است  اما بنا بر مشکلات مختلف از ثبت باز مانده اند

وی دلیل عمده ثبت نشدن قضایای نقض حقوقی در آن ولایات را مشکلات اقتصادی میداند وی میگوید که اکثریت کسانیکه بالایشان ظلم صورت می گیرد یا حقوق شان نقض میشود مخصوصاً در مناطق دور دست  آنها توان این را ندارند که به اورگان های دفاع از حقوق بشر مراجعه کنند و از سوی دیگر اورگان های حقوقی به ویژه سازمان حقوق بشر هم بودیجه کافی ندارد که قضایا را در محل بررسی کند اگر چند گزارشات شماری ازموارد نقض حقوق بشری به آنان میرسد.  

به گفته ریس سازمان حقوق بشر یگانه موضوع که در مناطق یاد شده از همه بیشتر نگران کننده است چشم پوشی شماری از بزرگان محلی در قضایای حقوقی است

وی می گوید در بعضی موارد بجای اینکه قریه داران محل از جانب مظلوم  دفاع کند به نفع ظالم فیصله می کنند.

آنان بعد از اینکه نقض حقوقی در محل صورت گرفت فاعل قضیه را فرار میدهند و در بعضی موارد حتی دست به تهدید خانواده که حق شان نقض شده می پردازند.

وی در این مورد به قضیه اشاره نموده می گوید که در ولایت جوزجان درولسوالی منگه جیگ با لای پسر چهار ساله تجاوز جنسی صورت گرفت اما باشنده گان و متنفذین قومی فاعلان قضبه را فرار دادند وپس ازین واقعه ازاینکه قضیه مورد تعقیب قانون قرارنگرفت بازهم شماری افراد دگر بالای دختر 7 ساله همان فامیل تجاوز جنسی نمود و حالا آنان در ولایات دیگر دورازخانه کاشانه شان زیست می نمایند.

یک باشنده محل که نخواست نامش فاش شود گفت که افرادیکه برپسرچهارساله تجاوزنموده بود زورمندان بودند ازهمان خاطرمورد پیگرد قانون قرارنگرفت وهمین مساله باعث شد که متخلفین دگرنیزبه پیروی ازافراد قبلی بردخترهفت ساله این خانواده تجاوزجنسی نمودند .

وی علت این دوقضیه پیهم بریک خانواده را عفلت وچشم پوشی مسئولین ازقانون وحمایت آنان ازمجرمین می داند و می گوید که هرگاه افراد اولی مورد مجازات قرارمی گرفت دخترهفت ساله این خانواده هیچ گاهی مورد تجاوزقرارنمی گرفت.

جرایم تکاندهنده  

خانم صمیمی در مورد انواع قضایای نقض حقوقی در ولایات یاد شده گفت که خشونت های فامیلی  مانند لت و کوب ، آتش زدن خانم ها ، بستن خانم ها در قطار حیوانات و غیره میباشد

همچنان حمید اله محصل درولایت بلخ می گوید : درقانون اساسی وسایرقوانین مروجه افغانستان به کرات اشاره به کرامت انسانی واحترام به حقوق انسانها صورت گرفته است اما ازاثربی توجهی مسئولین ونهاد های حقوقی فجیع ترین رویدات های ضدبشری صورت می گیرد که ازآن میان میتوان درولایات شمال موارد ازتجاوزات جنسی براطفال وبخصوص دختران خورد سن ، به آتش کشیدن زنان وسوزاندن آنان به مثل حیزم ازتکاندهنده ترین فجایع غیرانسانی است که طی چندسال اخیراتفاق افتاده اند که اکثریت این رویدات ها ازبی توجهی وبی عدالتی نهاد های عدلی وقضایی است که متجاوزین ومستبدین براستبداد شان ادامه داده وحشیانه برعفت وکرامت انسانها،وحشیانه حمله ورمی شوند

حمید اله می افزاید که هرگا پول ورشوت برقانون چیره نشود ویا واسطه ورابطه برظابطه ووجدان بیدار،سنگینی نکند عدالت تامین گردد، آنگاهست که ما به مدینه فاضله رویایی خویش نزدیک می شویم با رعایت مسایل فوق میتوان که گرک را درکناربره چاق بدون کدام حراس نگهداشت .  

مغفرت صمیمی جریان وقوع یک رویداد تلخ وتکاندهنده خشونت زن علیه زن را چنین حکایت میکند که در یک قضیه بدلی در ولسولی اندخوی فاریاب زمانیکه یکی از عروس ها در هنگام تولد طفل جان میدهد فامیلش عروس خود را می گوید که دختر ما در خانه برادرات جان داده ما تو را زنده دیده نمی توانم و زمانیکه دختر در حمام میباشد خشو و ننوهایش عروس را تیل میزنند و سپس به آتش می کشند
 

اما مهم از همه اینکه قضایای نقض حقوقی در ولایات یاد شده در حال افزایش است وی دلیل افزایش این موارد را عدم آگاهی مردم از حقوق بشر وبی تفاوتی ارگانهای تامین کننده عدالت وقانون می داند

به نظر خانم صمیمی موضوع خشونت علیه زنان واطفال 90 در صد نگران کننده است که اکثریت موارد خشونت توسط زورمندان صورت می گیرد

وی تائید می کند که قدرتمندان که ازهرلحاظ حمایت می شوند طی ادوارمختلف برمردم استبداد نموده وقدرت نمایی نموده اند حالانیزبرای مردم بزرگ ترین تحدید بوده وحتی این افراد نهادی را وی درآن کارمی نماید تحدید نموده اند.

حالا سوال اینجاست که تاچه مدتی این قدرت مندان براریکه قدرت نشسته وتاکی برظلم واستبداد شان ادامه میدهند وراه نجات ازین بی عدالتی ها خشونت های چیست ؟ ما روی این موضوع با شماری ازکارشناسان ومسئولین نهادهای مدافع حقوق بشری صحبت نموده ام .

پیشنهاد خانم صمیمی در این بخش اینطور است که باید دولت در اجرای قانون کوشش صد در صد کند و به اورگان های حقوقی صلاحیت بشتر داده شود و دادن آگاهی حقوقی میان مردم به شکل گستر ده صورت گیرد.

قاضی سید محمد محمد سامع مسول کمسیون مستقل حقوق بشر در چهار ولایت زون شمال راه حل این موضوع راچنین برسی می کند

حاکمیت و تطبیق قانون باید بشکل کلی صورت گیرد رعایت عدالت توجه به اطفال در مکاتب  و همچنان والدین باید توجه بیشتر در مراقبت از اطفال خود بخرچ دهند  وی در بخش تطبیق قانون در دولت فعلی به ایجاد چندین اداره مبارزه با فساد اشاره نموده میگوید که دولت فعلی هر اداره را که بخاطر مبارزه با فساد اداره ایجاد کرد خود آغوشته به فساد برآمد وباید روند موجوده را تغییردهد